Regulamin

Regulamin Mobile Service Monika Bogdan w zakresie najmu samochodów („Regulamin”)

obowiązuje od 30 sierpnia 2018r.

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Mobile Service Monika Bogdan z siedzibą w Białymstoku (15-182), ul.Sosabowskiego 28, NIP: 5423088275 („Wynajmujący”).

2. Regulamin określa warunki najmu samochodów w umowach zawieranych przez Wynajmującego i stanowi integralną

część umowy najmu.

3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową najmu.

4. Definicje:

a) Najemca – strona umowy najmu inna niż Wynajmujący lub osoba, która złożyła rezerwację samochodu;

b) UżytkownikNajemca oraz każda osoba wskazana przez Najemcę w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia

samochodu lub osoba, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu;

c) forma dokumentowa – forma dokumentowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

 

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

5. Najemcą samochodu może zostać:

5.1 Osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki:

a) przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

b) jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie

swojej działalności gospodarczej,

d) ukończyła:

  • 19 lat – klasy samochodów: B, B+, B automat, M:

  • 21 lat – klasy samochodów: C, C+ C automat, N, N chłodnia, R cargo

  • 23 lata – klasy samochodów: D, D+, D automat, SUV, SUV automat, VAN automat, R cargo

  • 28 lat – klasy samochodów: SUV Premium, E

  • 25 lat – klasy samochodów inne niż wskazane powyżej

5.2 Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:

a) przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz

b) przedstawi dokument, o którym mowa w ust. 5.1 a) powyżej oraz dowód umocowania do zawarcia umowy najmu (np.

pełnomocnictwo) – jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentu z ust. 5.2 a)

6. Najemca będący konsumentem wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za samochód oraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności

przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu i umowy najmu do czasu odebrania samochodu

przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

8. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca i Użytkownik, którzy spełniają w każdym momencie

trwania umowy najmu kryteria określone w pkt 5.1, z których każdy posiada od co najmniej roku uprawnienia do

kierowania samochodami oraz ważne na terytorium Polski prawo jazdy.

9. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt 8 Wynajmujący jest

uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej.

 

Rezerwacja samochodu i zawarcie umowy

10. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej: www.mobilerent24.pl

według stawek opłat (w tym czynszu najmu ) obowiązujących w danym dniu na tej stronie, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

11. Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożonej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Wynajmującego, w ciągu 24 godzin od złożonej rezerwacji Wynajmujący potwierdzi za pośrednictwem e-mail, lub telefonicznie dostępność auta w wybranym terminie przez Najemcę.

12. Warunkami zawarcia przez Wynajmującego umowy najmu są:

a) pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;

b) zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: www.mobilerent24.pl/regulamin;

c) spełnienie warunków przewidzianych w pkt 5;

d) złożenie rezerwacji co najmniej 48 godzin przed planowanym czasem odbioru pojazdu, chyba że Wynajmujący potwierdzi możliwość wcześniejszego odbioru pojazdu;

e) w przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.

13. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez jej podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela Wynajmującego na

warunkach z rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego, co nie uchybia pkt 15 i 16. W razie zawarcia umowy najmu

przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna.

14. W przypadku wyboru formy zapłaty za przedpłatą wydanie pojazdu jest możliwe w przypadku spełnienia warunków:

a) dokonanie przelewu przez klienta za wcześniejszym potwierdzeniem rezerwacji przez Wynajmującego

b) zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Wynajmującego

15. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją Wynajmujący ma prawo wynająć

Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki w/g cennika umieszczonego na stronie www.mobilerent24.pl lub w siedzibie firmy. Taka zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu.

16. W przypadku przedłużenia najmu Najemca jest rozliczany według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.

 

Obowiązki Najemcy

17. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania, wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem. Najemca akceptuje, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

18. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.

19. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu w sposób określony w umowie, oraz odpowiadający

właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązują się do:

a) zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota przy

każdorazowym wyjściu z samochodu,

b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i

uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania

prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,

c) stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w

dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.

20. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego w trakcie

najmu, ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą

oś) pokrywa Najemca.

21. Przemieszczenie samochodu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego jest zakazane. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane ze zwrotem samochodu znajdującego się poza Polską Najemca niebędący konsumentem ponosi w pełnej wysokości. Najemca będący konsumentem ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie umowy najmu. Niezależnie od odpowiedzialności Najemcy określonej w niniejszym punkcie, naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyłącza uprawnienia do dostarczenia samochodu zastępczego.

22. W przypadku, gdy przepisy wymienionych w pkt 21 państw przewidują inne wymogi dotyczące wyposażenia samochodu

niż przewidziane w prawie polskim, Najemca obowiązany jest dostosować samochód do wymogów prawa tego państwa na

swój koszt, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w samochód bez wydanej wcześniej zgody od Wynajmującego i nie znosi obowiązku zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.

23. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem, a także, gdy z okoliczności wynika

uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu

ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.

24. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych,

spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.

25. Najemca zobowiązany jest do zachowania na samochodzie wszystkich oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego.

Usunięcie/zasłonięcie oznaczeń możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego, która może zostać udzielona

pisemnie lub za pośrednictwem e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.

26. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych za korzystanie z

infrastruktury drogowej, jak również należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z

samochodu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca

ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub

Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu

Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w

zdaniu poprzedzającym.

 

Zwrot samochodu

27. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie najmu.

28. Za uprzednią zgodą Wynajmującego Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu niż określono w umowie. Za

zwrot samochodu w innym miejscu niż określono w umowie Najemca ponosi opłatę z pkt 67.

29. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu po tym

czasie powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z pkt 45 lit. i), z zastrzeżeniem pkt 30.

30. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku:

a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed upływem

terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz

b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu oraz

c) dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.

31. Samochód niezwrócony w terminie, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 30, zostaje

zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z pkt 45 lit. i).

32. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru

samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem.

33. Zwrot samochodu, kluczyków i dokumentów samochodu może nastąpić, z zastrzeżeniem pkt 35, na rzecz przedstawiciela

Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków i dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot

samochodu potwierdzany jest protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli

Najemca uchyla się od udziału w odbiorze lub podpisania protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i

terminie zwrotu, Wynajmujący może dokonać odbioru jednostronnie.

34. Punkty wynajmu czynne są w godzinach określonych na stronie www.mobilerent24.pl.

35. W przypadku zwrotu/wydania samochodu poza godzinami pracy Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę dodatkową opłatą :

a) wydanie/zwrot w oddziale firmy wg stawki ptk. 54

b) wydanie/zwrot w poza oddziałem firmy wg stawki ptk. 55

36. Jeśli do zapłaty z tytułu najmu samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest zakład

ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca przedłuża najem, obowiązek zapłaty za każdą dodatkową dobę po upływie

okresu uzgodnionego z zakładem ubezpieczeń lub operatorem assistance, przechodzi na Najemcę. Najemca zobowiązany jest

opłacić należność z góry, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez Najemcę. W przypadku

braku zapłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.

 

Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

37. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu

i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

38. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

Najemca nie ma prawa dokonywać napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego pod rygorem pokrycia ich

kosztów. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu

wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt jego holowania.

39. Najemca nie ma prawa do wykorzystywania wynajętego samochodu do holowania.

40. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie

o zdarzeniu Policji oraz Wynajmującego pod numerem telefonu +48 786 841 841. Najemca zobowiązany jest ponadto

współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w

terminie 14 dni od zdarzenia dostarczyć jego pisemny opis, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu

i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca

zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty samochodu. Najemca odpowiada za szkodę

powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego

współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń wskazanych powyżej.

41. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w 24 godzin

w Polsce albo 48 godzin na terenie kraju UE od chwili poinformowania Wynajmującego. Za

okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu najmu. Jeżeli samochód zastępczy jest klasy niższej,

wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

42. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu;

b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika;

c) unieruchomienia samochodu poza terytorium krajów UE.

d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie

odpowiada Najemca;

e) przebicia opony.

 

Odpowiedzialność Najemcy i kary umowne

43. Najemca z tytułu zdarzeń określonych w pkt 44 i 45 Regulaminu zapłaci Wynajmującemu określoną w tych punktach

karę umowną, chyba że udowodni, iż do zdarzenia doszło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani

Użytkownik (np. pisemnym oświadczeniem sprawcy zdarzenia lub gdy sprawca nie jest znany – notatką urzędową Policji z

miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania sprawdzającego lub

przygotowawczego w razie kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych).

44. Kara umowna z tytułu uszkodzenia lub braku wykonania obowiązków z pkt 40, zależy od klasy samochodu i wynosi:

w klasie B, B+, B automat – 2000 PLN

w klasie C, C+, C automat, M – 2000 PLN
w klasie D, D+, D automat, SUV, SUV automat, R cargo, N – 2000 PLN

w klasie VAN automat, R, N chłodnia – 2000 PLN

w klasie E, SUV Premium – 2000 PLN

w klasie innej niż wymienione powyżej – 2000 PLN

45. Pozostałe kary umowne:

a) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 1000 PLN

b) uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (z zastrzeżeniem pkt 49 e) – 700 PLN

c) uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każde) – 400 PLN

d) złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków

w samochodzie – 500 PLN

e) złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 300 PLN

f) zwrot brudnego samochodu osobowego – 50 PLN

g) zwrot brudnego samochodu dostawczego, specjalistycznego – 50 PLN

h) zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych

w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 500 PLN

i) bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 100 PLN za każdą

rozpoczętą dobę

j) utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika, naprawa samochodu bez zgody Wynajmującego

– 2000 PLN

k) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 19 c) – 2000 PLN

l) demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2500 PLN

m) wyjazd za granicę (poza kraje wymienione w pkt 21) – 2000 PLN

n) kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem – 1000 PLN

o) uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak) – 100 PLN

p) uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) – 1000 PLN

q) uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 20 – 100 PLN

r) uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 20 w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego

typu – 200 PLN

s) zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu – 150 PLN

t) uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa – w/g aktualnej stawki na stacji paliw (na podstawie faktury)

46. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy

wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

47. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub

zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:

a) zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;

b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy;

c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;

d) niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski i UE;

e) niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu lub

niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;

f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym

obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;

g) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;

h) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.

48. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części

kary umownej lub opłat dodatkowych.

 

Opłaty

49. Opłaty, w tym czynsz najmu, pobierane są z góry w Złotych Polskich (PLN), chyba, że pobranie z góry danej opłaty nie jest możliwe z uwagi na rodzaj lub chwilę powstania obowiązku jej uiszczenia. W takim przypadku opłata pobierana jest po zakończeniu najmu. W przypadku najmu samochodu zastępczego strony mogą odmiennie określić zasady rozliczeń należności, w szczególności z udziałem w tych rozliczeniach podmiotu trzeciego. W przypadku odmowy przez podmiot trzeci pokrycia w całości lub w części należności Wynajmującego wynikających z tytułu najmu, Najemca obowiązany jest do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania. Najemca ma prawo cofnąć zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną pisemnie lub za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@mobilerent24.pl. Wszystkie ceny wymienione w Regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.mobilerent24.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej.

50. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

51. Dzienny limit kilometrów w autach osobowych (bez 9-osobowych) wynosi 400 km. Po przekroczeniu dziennego limitu pobierana jest opłata 0,15 zł/km. Kaucja za wynajem samochodów osobowych wynosi 500 zł. W przypadku naruszenia pkt.44 oraz pkt.45 kaucja zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pkt.44 oraz pkt.45.Pozostała kwota wynikająca z różnicy zostanie uregulowana przez Najemcę w terminie 7 dni.

52. Wydanie samochodu poza godzinami pracy punktu wynajmu – 50 PLN

53.Zwrot samochodu w przypadkach określonych w pkt 35 a) – 50 PLN

54.Zwrot samochodu w innym miejscu niż określone w umowie najmu pkt 35 b) – 300 PLN

55.Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 0,50 PLN

56.Podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 50 PLN

57.Podstawienie/odbiór samochodu poza granicami miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 4 PLN za km liczone od

centrum miasta wskazanego przez nawigację do miejsca podstawienia lub odbioru.

68.Każdy Użytkownik inny niż Najemca za każdą dobę najmu – 15 PLN

59.Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę, ale nie więcej niż za 10 dób) – 0 PLN

60.Fotelik lub podkładka dla dziecka (za dobę, ale nie więcej niż za 10 dób) – 0 PLN

61.Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt 26 – 100 PLN

62.Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu – 0 PLN

63.Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu – 50 PLN

64.Zwrot samochodu w innym miejscu niż określone w umowie najmu – 300 PLN

 

Reklamacje

65.Reklamacje należy kierować na adres Wynajmującego z pkt 1 lub e-mail: biuro@mobilerent24.pl.

66.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego.

67.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.

Postanowienia końcowe

68.Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.

69.Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący Mobile Service Monika Bogdan z siedzibą w Białymstoku (15-182), ul.Sosabowskiego 28.

Dane osobowe są przetwarzane przez Wynajmującego lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wynajmującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

70.Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu lub przedłużenia umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.

71.Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!